15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์

โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติและการปฏิบัติงานของครู Logbook teacher

และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community )

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ