13 ธันวาคม 2561  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. 24 กาฬสินธุ์

โดยการนำของท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 

ร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแบบบูรณาการ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี

ความรุนแรงในครอบครัว กฏหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยโรคเอดส์ และสิทธิของผู้บริโภค

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร