23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

จ้ดพิธีถวายราชสดุดี  " วันวชิราวุธ " ประจำปี 2561

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ