22 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวรุตม์  เขจรสัตย์

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1  ได้ไปแข่งทักษะวิชาการระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดบุรีรัมย์  ต่อไป

FACEBOOK   คลังภาพ