13 กันยายน 2561  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

มุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561

แด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

รักษาการรองผู้อำนวยการ นางบุญล้อม ภูขามคม

คุณครูทองเพชร ศักดิ์คำดวง , คุณครูสมัย อาจสงคราม ผู้เกษีญณอายุราชการ

ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

FACEBOOK