ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช  จันทร์ประทักษ์

และคณะผู้บริหารร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2561

เรื่อง "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง"

28-31 ส.ค. 2561 ณ เมืองสองแคว จ.พิษณุโลก