วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการรวมพลังคนดี ชาวหนองกุงศรี ต้านภัยยาเสพติด

โดยมีกิจกรรมการทอร์คโชว์จาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร