โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นำโดย นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารและคณะผู้บริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟอำเภอหนองกุงศรี

ปี 2561  (25 พค.2561)

รูปภาพเพิ่มเติมงานบุญบั้งไฟอำเภอหนองกุงศรี ปี 2561