คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  

จัดพิธี "ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ "

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน และครูพ่อครูแม่ 

ล่วงหน้าในเทศกาลวันสงกรานต์  2561 ( 4 เมษายน 2561 )