ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  สพม.24