ประกาศโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
     เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
                                     ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
                              - ครูสอนเอกภาษาจีน          จำนวน 1 อัตรา
                              - ครูสอนเอกภาษาญี่ปุ่น       จำนวน 1 อัตรา
                              - ครูสอนเอกภาษาเกาหลี     จำนวน 1 อัตรา
             รับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
                                       เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
** ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
**พร้อมแนบใบรับรองการรับวัคซีน

เอกสารประกาศการรับสมัคร