ประกาศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2565

(ไม่เว้นหยุดราชการ)