แจ้งรูปแบบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

✅ จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ On Line
      ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

✅ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      ให้เรียนในชั้นเรียนปกติ (On Site)
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป