แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

1. ยกเลิกประกาศฉบับ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

2. โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนแบบ On Site (สอนปกติที่โรงเรียน)

    ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
            ยกเว้น ม.6/3 ที่มี นักเรียนผลตรวจเป็นบวกและยังต้องเฝ้าระวัง

ให้จัดการเรียนการสอน on line ถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564