ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัช เพ็งสลุง มอบเกียรติบัตร

ให้สำหรับห้องที่มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer 100 %
พร้อมแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

อย่างเคร่งครัด