วันที่ 22 ตุลาคม 2564

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการ คณะบริหาร ตัวแทนผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ในวาระเร่งด่วน เรื่อง การประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564