โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม

Tools สุด Cool ผู้ช่วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เว็บไซต์การอบรม : https://bit.ly/3AlDneU