📣 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% 📶 ตามตารางเรียนปกติ

ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง