📣 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% 📶 ตามตารางเรียนปกติ

ในระหว่างวันที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2564