ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวรุจิรา ทีโสดา

ได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี

ปีการศึกษาละ 50,000 บาท จนเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สาขาชีววิทยา คณะคุรุศาสตร เป็นจำนวน เงิน 200,000 บาท