๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์

ร่วมงานจัดนิทรรศการ ผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

สหวิทยาเขต ห้วยเม็ก - หนองกุงศรี 

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๔