ด้วยรักและผูกพัน ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

23/ต.ค./2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร